Kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-BTV ngày 06/7/2022 của Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, cụ thể theo báo cáo đính kèm./.
Báo cáo: 322.pdf

Hoàng Nam