Bổ sung nhiệm vụ cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 thôn, tổ dân phố

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Công văn số 820/BTTTT-THH ngày 09/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; Công văn số 2281/UBND-KGVX ngày 30/8/2022 của UBND Tỉnh Hưng Yên;
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. UBND các xã, thị trấn
- Bổ sung thêm nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 các thôn như sau:
- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, tổ dân phố; lắng nghe, tổng hợp ý kiến người dân về chuyển đổi số; khảo sát, thống kể thông tin, số liệu trong nhân dân.
- Về chính quyền số Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn.
- Về kinh tế số: Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như: “ecomhungyen”, “voso.vn”, “postmart.vn”,…; mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm; cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.
- Về xã hội số: Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch... thông qua các nền tảng số.
UBND các xã, thị trấn thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa,Thông tin trước ngày 13/9/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.
2. Phòng Văn hóa, Thông tin
- Hướng dẫn UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06 các thôn trong việc thực hiện hỗ trợ Chuyển đổi số tại địa phương.
- Phối hợp với UBND xã, thị trấn, các doanh nghiệp tham gia triển khai tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số (sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, sổ sức khỏe điện tử, các nền tảng công nghệ phòng chống dịch và các nội dung khác theo từng thời kỳ). - Hướng dẫn UBND xã, thị trấn các tài liệu về phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 thôn, tổ dân phố và người dân theo Công văn số 3097/BTTTT-THH ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. - Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn về hỗ trợ Chuyển đổi số tại địa phương.
3. Công an huyện
Phối hợp trong công tác hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả hoạt động của Tổ công tác triển khai đề án 06 thôn, tổ dân phố; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
4. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, ngân hàng thương mại
Huy động nguồn lực bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao sử dụng cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 thôn các bước cài đặt, hướng dẫn sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cho người dân theo định hướng của Phòng Văn hóa, Thông tin..

Hoàng Nam