Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khoái Châu

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khoái Châu;

UBND huyện Khoái Châu công bố công khai các tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khoái Châu tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu, địa chỉ: Số 62 đường Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Khoái Châu(http://khoaichau.hungven.gov.vn/).
1. Hồ sơ công bố, công khai gồm có:
Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khoái Châu.
- Báo cáo Thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện
Khoái Châu.
- Bản vẽ ranh giới công trình.
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khoái Châu.
2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân, tổ chức như sau:
- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện đưa toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khoái Châu lên trang thông tin điện tử của huyện Khoái Châu.
- Giao Phòng Tài nguyên & Môi trường công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khoái Châu tại Phòng, gửi danh sách các dự án thực
hiện trong năm 2022 cho các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan.
- Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khoái Châu tại trụ sở UBND và tổ chức thực hiện theo quy định.
- Giao Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường đăng tin về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khoái Châu.

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khoái Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách nhiệm tổ chức, thực hiện.
(Gửi kèm theo Thông báo này Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khoái Châu).
Vậy UBND huyện Khoái Châu thông báo đến toàn bộ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết và thực hiện./. 

Hoàng Nam