Khoái Châu triển khai đăng ký sử dụng biên lai điện tử

Ngày 22/4/2022, UBND huyện Khoái Châu ban hành công văn số 348/CV-UBND về việc triển khai đăng ký sử dụng biên lai điện tử trên địa bàn huyện

Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ Công văn số 33A/CCTKV-TTTBTK ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Chi Cục thuế khu vực Văn Giang – Khoái Châu về việc đôn đốc phát hành biên lai điện tử đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp trên địa bàn.

Để góp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện cũng như góp phần cải thiện chỉ số ứng dụng CNTT, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện Khoái Châu trong khối huyện/thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh; UBND huyện đã giao cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và kết quả  của huyện phối hợp với VNPT Hưng Yên thực hiện đăng ký và phát hành biên lai điện tử trong quý 2 năm 2022 để đồng bộ việc phát hành Biên lai và quản lý trên hệ thống Một cửa điện tử, việc áp dụng Biên lai điện tử vào giải quyết TTHC nhằm công khai minh bạch hơn đối với việc thu phí lệ phí trong giải quyết TTHC cũng như giảm thời gian giải quyết công việc của cán bộ thực hiện thu phí, lệ phí và việc báo cáo với cơ quan thuế.

Để thực hiện đồng bộ hóa điện tử trên toàn huyện Khoái Châu với mục tiêu nhằm công khai minh bạch hơn đối với việc thu phí lệ phí trong giải quyết TTHC cũng như giảm thời gian giải quyết công việc của cán bộ thực hiện thu phí, lệ phí; UBND huyện Khoái Châu đề nghị UBND các xã, thị trấn đăng ký việc triển khai thực hiện biên lai điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã. Văn bản đăng ký gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để tổng hợp.

Hoàng Nam