Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 11

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 11

LĨNH VỰC TRIẺN KINH TẾ
1. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc các xã tiếp tục trồng và chăm sóc cây vụ đông đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao; cày ải, cày lật đất, thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông, chuẩn bị sản xuất vụ xuân.
Đôn đốc, hướng dẫn các xã có diện tích ghép cải tạo nhãn, vải hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh hỗ trợ. Phối hợp Ban quản lý đề án tỉnh nghiệm thu diện tích nhãn ghép cải tạo năm 2022 và hoàn thiện các hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Triển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi (từ 10/11-10/12/2022), phân bổ 2700 lít thuốc khử trùng cho các xã thị trấn để thực hiện tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi.
Tiếp tục đôn đốc các xã Bình Minh, Ông Đình, Thuần Hưng hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới kiểu mẫu, các xã Đông Tảo, An Vĩ, Thành Công, Đông Kết, Bình Kiều, Dân Tiến, Việt Hoà hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới nâng cao đề nghị tỉnh thẩm định. Tiếp đoàn của tỉnh về đánh giá, chấm điểm 02 tuyến đường (ở xã Thuần Hưng, Tân Dân) đăng ký tham gia cuộc thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh.
Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt chương trình OCOP, chương trình hỗ trợ làng nghề, hỗ trợ hợp tác xã, cơ giới hoá. Phối hợp với đoàn thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, nghiệm thu các nội dung hỗ trợ theo Quyết định số 198/QĐ-SNN ngày 05/4/2022 và Quyết định số 324/QĐ-SNN ngày 09/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
2. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Trong tháng ban hành 89 văn bản về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện.
Trình UBND tỉnh: đề nghị chấp thuận di chuyển Chợ và chấp thuận vị trí xây dựng mới Chợ đầu mối nông sản tại xã Đông Tảo; chấp thuận vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Dân; chấp thuận chủ trương thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Dạ Trạch.
Tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: Khu công nghiệp sạch và Dự án Khu công nghiệp số 3 tại xã Hồng Tiến, khu nhà ở liền kề để bán, siêu thị, nhà hàng ăn uống và trường mầm non TITTIT, Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường mầm non xã Bình Kiều, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Bình Kiều.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND và KH 107/KH-UBND ngày 12/8/2021; Công văn số 2040/CV-UBND ngày 04/8/2022. Đến ngày 15/11/2022 các xã đã giải tỏa được 222 trường hợp, trong đó xã Thành Công 8/8 trường hợp, xã Thuần Hưng 67/67 trường hợp, xã Dân Tiến 13/13 trường hợp, xã An Vĩ 16/16 trường hợp; xã Đồng Tiến 22/24 trường hợp; xã Việt Hoà 61/80 trường hợp; xã Phùng Hưng 21/27 trường hợp; xã Đông Kết 4/5 trường hợp; xã Tứ Dân 2/2 trường hợp; xã Dạ Trạch 1/1 trường hợp; xã Đông Tảo 7/7 trường hợp. Tổng toàn huyện đã xử lí giải toả các trường hợp vi phạm (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/3/2017 và các trường hợp vi phạm sau ngày 31/3/2017) tính đến 15/11/2022 xử lí giải toả được 710/770 trường hợp xây dựng công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đạt tỉ lệ 92,2%. Đối với các trường hợp vi phạm còn lại, UBND huyện đang chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung xử lý triệt để. Tổ chức giải tỏa vi phạm cần đảm bảo theo đúng trình tự quy định của pháp luật, an toàn tuyệt đối, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tại công văn số 946/UBND-TNMT ngày 13/10/2022 về trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký chưa trao theo dự án Vlap.Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 10/9/2021 về đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đôn đốc các xã thực hiện các nội dung của kế hoạch.
Trong tháng 11, tổng số giấy chứng nhận toàn huyện đã hoàn thiện và trình ký là 304 giấy, trong đó:
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: 99 giấy chứng nhận (Đất ở: 91 GCN, đất nông nghiệp: 08 GCN)
+ Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 205 giấy chứng nhận (Đất ở: 166 GCN, đất nông nghiệp: 39 GCN)
Đã xử lý 08 trường hợp dôi dư, tổng thu 2.263.829.520 đồng
+ Tiếp nhận, thẩm định 38 hồ sơ đính chính GCN QSDĐ từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
4. Sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ.
Tãng cường công tác quàn lý nhà nước, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn, triển khai ra quân xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông, vi phạm hoạt động vận tải chở khách trên địa bàn huyện.
Đôn đốc công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông và hoạt động vận tải trên địa bàn huyện. Hạt giao thông tăng cường duy tu sửa chữa các tuyến đường tỉnh uỷ thác và huyện quản lý.
Tiếp tục trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch: Phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Ecoland city tại xà Hồng Tiến, Đồng Tiến; Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu đô thị Phúc An, Khu nhà ở Anvi Central Park tại xã An Vĩ. Khu nhà ở Tân An tại xã An Vĩ và Tân Dân. Khu đô thị mới Đông Khoái Châu tại xã Dân Tiến. Khu dân cư mới Tân Dân trên địa bàn xã Tân Dân. Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường ĐH.57, huyện Khoái Châu, Khu nhà ở Tiến Hưng trên địa bàn xã Dân Tiến, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu.
Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị huyện Khoái Châu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến nãm 2030. Tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu. Triển khai đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.384 Đoạn từ ĐT.377 đến đường di sản, huyện Khoái Châu.

Nguyễn Thắm

UBND huyện