Khoái Châu hiệu quả từ đồng vốn ủy thác địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội

Khoái Châu hiệu quả từ đồng vốn ủy thác địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội

Trong những năm qua UBND huyện Khoái Châu đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Nhằm hỗ trợ nguồn lực cho tín dụng chính sách, ngoài nguồn vốn của trung ương và ngân sách tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Khoái Châu đã chuyển nguồn vốn 2 tỷ đồng từ ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Ngay sau khi được bố trí vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu đã tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân giao chỉ tiêu về các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu để tiến hành cho vay kịp thời.
Tính đến 30/01/2023, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu đạt 488.971 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 485.706 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, nhu cầu về vốn tín dụng chính sách của người dân trên địa bàn rất lớn, đặc biệt là hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Trong năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu sẽ cố gắng tranh thủ sự quan tâm của các cấp từ trung ương đến địa phương để tăng trưởng tín dụng, giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai và tốt công việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Song song với việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách NHCS XH huyện còn tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của hộ vay để đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đẩy lùi “tín dụng đen” ở nông thôn.
Chỉ thị số 40 có rất nhiều nội dung, nhưng trong đó có một nội dung rất quan trọng, đó là chuyển vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị của Đảng đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH, đặc biệt, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Quang Tuấn

Trung tâm VH&TT huyện