Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Lao động -thương binh và xã hội

V/v quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Lao động -thương binh và xã hội

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 27/1/2023 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực  Lao động -thương binh và xã hội, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Lao động -thương binh và xã hội
Tài liệu đính kèm: 182 qd.pdf
Bảng biểu mẫu đính kèm: 
 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XẰ HỘI
 
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CẤP TỈNH
STT
Tên thủ tục hanh chính
(TTHC)
Thời hạn giải quyết
Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
Địa điểm
Thực hiên
 
Phí, lệ phí
Căn cứ
công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi
 
Ghi chú
I
Lĩnh vực Người có công
1
Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
 • 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hô sơ theo quy định.
 • Trường hợp quy định
tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP:                          10
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • Trường họp thân nhân liệt sĩ đã được hưởng chế độ ưu đãi nhung chưa được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ: 12 ngày làm việc kê từ ngày nhận được
 • Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020;
 • Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiếm soát thủ tục hành chính, số 02 đường Chùa Chuông, phường
Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
Không
Quyết định số
108/QĐ-ĐTBXH ngày 15/02/2022
 • Số hồ sơ TTHC: 1.010801
 • TTHC được sửa đổi có số thứ tự 1, mục A, Phần I tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
 
 
 
 
đơn đề nghị.
 
 
 
 
 
2
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ     hoặc
chồng liệt sĩ lấy       chồng
hoặc vợ khác
 • Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú của cá nhân đồng thời là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ: 12 ngày làm việc.
 • Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú của cá nhân không phải là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ: 17 ngày làm việc.
 • Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020;
 • Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
Không
Quyết định số
108/QĐ-
LĐTBXH ngày
15/02/2022
 • Số hồ sơ TTHC: 1.010802
 • TTHC được sửa đổi có số thứ tự 2, mục A, Phần I tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
3
Công nhận đối     với người bị
thương trong chiến tranh không thuộc quân              đội,
công an
 • Đối với người bị thương trường trú tại địa phương nơi bị thương, do UBND huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương: 204 ngày làm việc
 • Đối với người bị thương trường trú tại địa phương khác, do UBND huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương: 207 ngày làm việc
 • Đối với người bị
 • Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020;
 • Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã.
Không
Quyết định số
108/QĐ-
LĐTBXH ngày
15/02/2022
 • Số hồ sơ TTHC: 1.010810
 • TTHC được sửa đổi có số thứ tự 10, mục A, Phần I tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
 
 
 
 
 
thương trường trú tại địa phương khác, không do ƯBND huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương: trên 207 ngày làm việc
 
 
 
 
 
4
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi  người hoạt  động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học
 • Trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 84 ngày làm việc.
 • Trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đẻ bị dị dạng, dị tật đã được hưởng chế độ ưu đãi mà bố (mẹ) chưa được hưởng: 89 ngày làm việc
 • Trường hợp có vợ hoặc có chồng nhưng không có con đẻ: 31 ngày làm việc.
 • Pháp lệnh Ưu đãi người có cống với cách mạng năm 2020;
 • Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
Nộp hồ sơ và nhận kết quá: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã.
Không
Quyết định số
108/QĐ- LĐTBXH ngày
15/02/2022
 • Số hồ sơ TTHC: 1.010816
 • TTHC được sửa đổi có số thứ tự 16, mục A, Phần I tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
5
Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học              đến
trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục   quốc dân
 • Trường hợp hồ sơ người có công đang do quân đội, công an quản lý: 24 ngày làm việc
 • Trường hợp hồ sơ người có công không do quân đội, công an quản lý: 15 ngày làm việc
 • Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020;
 • Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
- Trường hợp hồ sơ người có công đang do quân đội, công an quản lý:
+ Điểm tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan, đơn vị quản lý người có công thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Không
Quyết định số
108/QĐ-
LĐTBXH ngày
15/02/2022
 • Số hồ sơ TTHC: 1.010821
 • TTHC được sửa đổi có số thứ tự 21, mục A, Phần I tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
 
 
 
 
 
 
 
+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiếm soát thủ tục hành chính, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Trường hợp hồ sơ người có công không do quân đội, công an quản lý: Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, ủy ban nhân dân cấp xã
 
 
Hưng Yên.
6
Hưởng trợ cấp             khi
người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
 • Đối với trợ cấp một lần và mai táng: 24 ngày làm việc
 • Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng: + Đủ điều kiện: 31 ngày làm việc
+ Trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng: 43 ngày làm việc
 • Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020;
 • Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã.
Không
Quyết định số
108/QĐ-
LĐTBXH ngày
15/02/2022
 • Số hồ sơ TTHC: 1.010824
 • TTHC được sửa đổi có số thứ tự 24, mục A, Phần I tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1381/QD-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
 
 
7
Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa
trang liệt sĩ đi nơi khác vọng của đại diện          thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trường hợp chưa được hỗ trợ: 10 ngày làm việc
- Trường hợp đã được hỗ trợ: 04 ngày làm việc
 • Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020;
 • Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
 • Trường hợp chưa được hỗ trợ: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiếm soát thủ tục hành chính, số 02 đường
phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
 • Trường hợp đã được hỗ trợ: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện.
Không
Quyết định số
108/QD-
LDTBXH ngày
15/02/2022
 • Số hồ sơ TTHC: 1.010829
 • TTHC được sửa đổi
có số thứ tự 29, mục A, Phần I tại Danh mục TTHC ban hành
số 1381/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
II
Thưc hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dung lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh nhưng giao cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Cơ quan Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng chính sách xã hội tham gia tiếp nhận, giải quyết)
1
Hỗ trợ người lao             động
chấm               dứt
hợp đồng lao động nhưng
05 ngày làm việc
 • Bộ luật Lao động
 • Quyết định SC 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính
Trung tâm Dịch vụ
việc làm, số 303 đường Nguyễn Văn 1 Linh, thành phố 1 Hưng Yên, tỉnh Hưng
Không
Quyết định số
1330/QĐ- LĐTBXH ngày 29/11/2021
 • Số hồ sơ TTHC:
1.008363
 • TTHC được sửa đổi có số thứ tự 3, Phần A tại Danh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
không                đủ
điều             kiện
hưởng trợ cấp             thất
nghiệp                do
đại            dịch
COVID - 19
 
phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19.
- Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày             06/11/2021
của Thủ tướng Chính                          phủ
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19.
Yên
 
 
mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số          61/QĐ-UBND
ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
2
Hỗ trợ người sử dụng lao động              vay
vốn để trả lương ngừng việc,                trả
09 ngày làm việc
 • Quyết định so 23/2021/QĐ-TTg.
 • Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội
Không
Quyết định số
1330/QĐ-
LĐTBXH
ngày 29/11/2021
 • Số hồ sơ TTHC:
1.008365
 • TTHC được sửa đổi có số thứ tự 7, Phần A tại Danh mục TTHC ban hành
 
 
 
 
lương phục hồi sản xuất do đại dịch
COVID - 19
 
 
 
 
 
kèm theo Quyết định số          61/QĐ-UBND
ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
 
 

Nguyễn Thắm

UBND huyện