Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và Du lịch

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực văn hoá, thể thao và Du lịch, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và Du lịch.
Tài liệu đính kèm: 988 qd.pdf
Bảng biểu mẫu đính kèm:

Nguyễn Thắm

UBND huyện