Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành : sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành : sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai; môi trường đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở tài nguyên và môi trường

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai; môi trường đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở tài nguyên và môi trường, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai; môi trường đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở tài nguyên và môi trường.
Tài liệu đính kèm: 780 qd.pdf
Bảng biểu mẫu đính kèm: 

Nguyễn Thắm

UBND huyện