Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Y tế

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Y tế

Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2687/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Y tế
Tài liệu đính kèm: 2687 qd.pdf

UBND huyện