Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội vào dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội vào dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Ngày 2/3/2022, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội vào dự thảo luật đất đai (sửa đổi).
Tại hội nghị, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện đã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Luật đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều trong đó giữ nguyên của Luật cũ là 28 điều, bãi bỏ 8 điều của luật 2013, bổ sung 41 điều. Hội nghị tập trung xin ý kiến về 9 nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Về chế độ quản lý , sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Về hộ gia đình và sử dụng đất và trưng cầu ý kiến các đại biểu ngoài các nội dung trên.
Đóng góp ý kiến về dự thảo Luất Đất đai (sửa đổi), các đại biểu đã cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai, đồng thời tham gia ý kiến về các vấn đề như: Các loại giấy tờ cần thiết để làm căn cứ công nhận quyền sở hữu đất đai từ năm 1994; thỏa thuận chuyển nhượng đất đai giữa doanh nghiệp và người sử dụng đất; thời gian cụ thể để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của các tổ chức thành viên các cấp để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và Nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luất Đất đai.

Đào Mến – Hoàng Huyền

Trung tâm VH&TT huyện