Khoái Châu: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2023"

Khoái Châu: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2023"

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn; các tổ chức chính trị - xã hội thuộc huyện, các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:
1.       Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023” theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Triển khai nội dung Kế hoạch số 101/KH-UBND nêu trên và các văn bản về Cuộc thi sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị (đăng tin bài thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử; lồng ghép các nội dung liên quan đến Cuộc thi trong các hội thảo, hội nghị tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật; phát hành tờ rơi, panô, áp phích tuyên truyền về Cuộc thi,...).
2.       Tổ chức thẩm định, sơ loại để chọn lọc bài dự thi đáp ứng yêu cầu đề ra trong Kế hoạch, gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 15/7/2023 theo quy định.
3.       Mỗi cơ quan, đơn vị khuyến khích gửi ít nhất 01 bài dự thi; UBND các xã, thị trấn gửi ít nhất 01 bài dự thi. Trường hợp cơ quan, không có bài dự thi, phải có văn bản giải trình rõ lý do không tham dự gửi UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.
4.       Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội thuộc huyện; các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên; cán bộ, công chức, người lao động tham gia Cuộc thi; mỗi tổ chức, đơn vị tham gia ít nhất 01 bài dự thi.

UBND huyện