Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Theo tài liệu đính kèm:  1135_TB_UBND_13_12_2023.pdf

UBND huyện