Tổ chức lấy ý kiến cử tri về các nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện

Tổ chức lấy ý kiến cử tri về các nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện

Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-SNV ngày 04/01/2024 của Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan về sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Hướng dẫn số 42/HD-UBND ngày 12/01/2024 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện;
Thực hiện Hướng dẫn của tỉnh, ý kiến chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện uỷ về ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri về các nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện. Nội dung ấn định ngày lấy ý kiến cử tri đối với 10 xã, thị trấn: thị trấn Khoái Châu, Bình Kiều, Dạ Trạch, Hàm Tử, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Đại Hưng, Chí Tân, Nhuế Dương, Thành Công, UBND huyện có văn bản chỉ đạo cụ thể sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và của Ban Thường vụ Huyện uỷ.
Để đảm bảo việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về các nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện đảm bảo đúng quy định, Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu yêu cầu:
Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: thị trấn Khoái Châu, Bình Kiều, Dạ Trạch, Hàm Tử, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Đại Hưng, Chí Tân, Thành Công, Nhuế Dương
Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp xã theo chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân huyện tại Hướng dẫn số 42/HD-UBND ngày 12/01/2024, trong đó lưu ý:
- Thực hiện rà soát tổng thể danh sách công dân sinh từ ngày 03/03/2006 trở về trước để hoàn thiện danh sách cử tri theo quy định (lưu ý những trường hợp không được quyền bầu cử theo quy định).
- Sau khi hoàn thiện danh sách cử tri theo quy định, tổ chức niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn, Nhà văn hoá các thôn, khu phố và các khu vực công cộng khác (nếu thấy cần thiết) chậm nhất 11h00 ngày 18/02/2024. Khi niêm yết, phải thiết lập Biên bản có sự chứng kiến của cử tri (ít nhất 03 cử tri) trên địa bàn.
- Thực hiện việc lập phiếu, tổ chức lấy ý kiến cử tri theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện và cấp có thẩm quyền.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Phòng Nội vụ