Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND và UBND huyện

Trích yếu
V/v  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Hình thức
Quyết định
Số, ký hiệu 
 09/2022/QĐ-UBND
Người ký
 Đ/c Phạm Xuân Thắng - Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành
 UBND huyện Khoái Châu
Tài liệu đính kèm:    09_2022_QĐ_UBND_30_11_2022.pdf