Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 27/3, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Tại Điểm cầu huyện Khoái Châu, có các đồng chí: Đồng chí Bùi Huy Cường – TUV, Bí thư huyện ủy; Đ/c Hoàng Văn Tựu -  Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Phạm Xuân Thắng – PBT, Chủ tịch UBND huyện.
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa quán triệt nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm: Bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.
Bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024). Bài viết được kết cấu thành 3 phần.  Phần thứ nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phần thứ ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Qua bài viết góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.
Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao. Cuốn sách là cẩm nang rất cần thiết giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, cán bộ làm công tác đối ngoại nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kế hoạch số 240-KH/TU ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 41- NQ/TW; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết luận số 731-KL/TU ngày 15/01/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh về Phương án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023- 2025; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 29/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW.
Đồng chí Vũ Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 273-KH/TU ngày 29/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Sau hội nghị, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các kế hoạch của Tỉnh uỷ, nhất là những quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo hướng thiết thực, sát hợp để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kịp thời cụ thể hóa nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định; xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cốt lõi và giá trị các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống lịch sử của dân tộc, của địa phương; phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào, khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương Hưng Yên và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Đào Mến – Thanh Bình

Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện