Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu kiểm tra giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ thường niên hàng năm của NHCSXH. Mới đây NHCSXH huyện Khoái Châu thành lập đoàn kiểm tra, đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã An Vĩ.
Tính đến 31/03/2024, tổng dư nợ trên địa bàn xã An Vĩ đạt hơn 22.257 triệu đồng, tăng 648 triệu đồng so với đầu năm, với 496 khách hàng đang còn dư nợ tại 14 tổ TK&VV, không có nợ quá hạn.
Kết luận tại buổi kiểm tra, bà Bùi Thị Thủy, Phó Giám đốc NHCSXH huyện – Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ ra những mặt ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và đề nghị UBND xã, Ban giảm nghèo xã tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ; tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân và tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV; các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là việc kiểm tra sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn không để phát sinh nợ quá hạn; tập trung chỉ đạo các tổ TK&VV thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn tín dụng, tuyên truyền hướng dẫn các hộ vay sử dụng đồng vốn tín dụng chính sách có hiệu quả, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.
 

Đỗ Quang Tuấn

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện