Đài truyền thanh

    1. Đ/c Phạm Như Tuấn   -     Trưởng Đài truyền thanh 

        - Điện Thoại:  0221. 3910.393

    2. Đ/c Đỗ Quang Tuấn   -   Phó Đài truyền thanh

        - Điện Thoại:  0221. 3911.170

    3. Trần Thanh Long    -  Phó Đài truyền thanh 

       - Điện thoại:  0221. 3911.170

Nguyễn Thắm

UBND huyện