Lãnh Đạo UBND huyện

    1. Đ/c Phạm Xuân Thắng  -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
         - Điện Thoại:  0321.6268.666
         - Nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện; trực tiếp chủ tài khoản, Quyết định thu, chi ngân sách huyện, phụ trách công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác nội chính, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, thi đua - khen thưởng; Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính - KH, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước huyện. 
  a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.
  b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:
  - Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, phân bổ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, cấp xã và tổng quyết ngân sách huyện; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và kế hoạch hàng năm.
  - Chủ trương thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn huyện; chủ trương đầu tư công.
  - Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền; công tác thi đua, khen thưởng; công tác nội chính; công tác quốc phòng quân sự địa phương và chỉ đạo xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ; an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
  - Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Giữ mối liên hệ với các cơ quan tỉnh, Huyện ủy, các ban đảng Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện.
  c) Phụ trách theo dõi và chỉ đạo: Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - KH, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
  d) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND huyện, tờ trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật; nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án của UBND huyện; các văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, thi đua - khen thưởng.
 
    2. Đ/c Đào Hải Ngọc  -  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.​
         - Điện Thoại:  0321.6268.089
        - Nhiệm vụ: Phụ trách khối kinh tế; Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT; Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự. Được Chủ tịch huyện ủy quyền một số công việc của Chủ tịch và nhân danh Chủ tịch lãnh đạo công tác của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.
a) Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Lĩnh vực khối kinh tế bao gồm: Nông nghiệp và PTNT; thuỷ lợi, đê điều, phòng chống lụt, bão, úng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; xây dựng, giao thông, kinh tế hợp tác xã, khoa học - công nghệ và xây dựng nông thôn mới; quản lý thị trường, tín dụng ngân hàng, tiền tệ; thị trường, giá cả; thống kê; công tác quản lý tài sản công; quản lý và khai thác tài nguyên, môi trường; môi trường, thị chính; lĩnh vực xây dựng cơ bản theo mảng công việc được phân công.
- Phụ trách công tác dân vận của chính quyền; Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng; trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách và khi được ủy quyền.
- Giúp Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp thường xuyên với các đoàn thể chính trị xã hội: Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Liên đoàn lao động huyện.
- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc các phòng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
b) Phụ trách theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị:
Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và MT, Chi cục Thống kê huyện, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự, Điện lực Khoái Châu, Xí nghiệp KTCTTL Châu Giang, Trạm Bảo vệ thực vật, Thú y, Khuyến nông; các trạm trại của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn huyện. Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn: Thị trấn Khoái Châu, Đông Tảo, Bình Minh, Phùng Hưng, Nhuế Dương, Đông Kết, Ông Đình, Tân Dân, Hàm Tử, Dạ Trạch, Hồng Tiến, Việt Hòa.
c) Ký các báo cáo định kỳ gửi UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện (trừ các báo cáo tổng kết năm và tờ trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh); ký các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
d) Giúp Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện
    3. - Đ/c Lê Hải Nam   -  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.
         - Điện Thoại:  0321.6268.086
         - Nhiệm vụ: Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực Văn hóa - xã hội và các vấn đề xã hội khác.
a) Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Cải cách hành chính.
- Lĩnh vực khối Văn hoá - xã hội bao gồm: Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Văn hoá, thể thao và du lịch; Lao động, thương binh và xã hội; Bảo hiểm xã hội; truyền thanh; công tác tôn giáo; lĩnh vực xây dựng cơ bản theo mảng công việc được phân công.
- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện phụ trách công nghệ thông tin và cổng thông tin điện tử huyện.
b) Phụ trách và chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị:
 Văn phòng HĐND - UBND huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - TT và DL, Đài Truyền thanh; Trung tâm dân số KHHGĐ, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm - Xã hội huyện; các trường đào tạo của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn huyện. Các Hội, Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện; trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách và khi được ủy quyền. Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo UBND các xã: An Vĩ,  Dân Tiến, Tứ Dân, Bình Kiều, Liên Khê, Chí Tân, Đông Ninh, Đại Tập, Tân Châu, Đại Hưng, Thành Công, Thuần Hưng, Đồng Tiến.
c) Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.
d) Giúp Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

Nguyễn Thắm

UBND huyện