12. Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn

Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

NỘI DUNG

* Trình tự thực hiện:

- Kiểm tra tờ trình phê duyệt danh sách ngắn;

- Kiểm tra báo cáo thẩm định danh sách ngắn (đối với trường hợp sơ tuyển, mời quan tâm có thẩm định danh sách ngắn).

* Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại đơn vị có trách nhiệm phê duyệt: Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu với gói thầu mua sắm thường xuyên.

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình phê duyệt danh sách ngắn;

- Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định (đối với trường hợp sơ tuyển, mời quan tâm);

- Bản chụp Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện: Chủ đầu tư

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh sách ngắn

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(đính kèm): Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Đáp ứng các quy định về bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Nguyễn Thắm

Phòng TC - KH