3. Chứng thực điểm chỉ

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007;

Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

-Thông tư liên tịch số 92/2008TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008; Có hiệu từ ngày 17/11/2008.

- Quyết định 17/2009/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

Cách thức thực hiện: tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

Thời hạn giải quyết: không được quá 03 ngày làm việc. 

Phí, Lệ phí: 10.000 đồng/bản

Số lượng hồ sơ:             

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục:   

Kết quả thực hiện: Văn bản được chứng thực                                           

NT

Phòng Tư pháp