4. Chứng thực bản sao từ bản chính (bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài)

Căn cứ pháp lý:

 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007;

Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

- Thông tư liên tịch số 92/2008TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008; Có hiệu từ ngày 17/11/2008.

- Quyết định 17/2009/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

Cách thức thực hiện: tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đối tượng thực hiện: Cá nhân                                                              

Thời hạn giải quyết: không được quá 02 ngày làm việc

Phí, Lệ phí: Chứng thực bản sao từ bản chính: không quá 2000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản

Số lượng hồ sơ:

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục:

Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực

NT

Phòng Tư pháp