Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Khoái Châu

UBND huyện Khoái Châu công bố công khai các tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Khoái Châu tại phòng Tài nguyên và Môi trường

Hồ sơ công bố, công khai gồm có:

- Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Khoái Châu.

Báo cáo Thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Khoái Châu.

Bản vẽ ranh giới công trình.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Khoái Châu.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân, tổ chức như sau:

- Giao Phòng Tài nguyên & Môi trường công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Khoái Châu tại phòng, gửi danh sách các dự án thực hiện năm 2017 cho các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan.

Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Khoái Châu tại trụ sở UBND và tổ chức thực hiện theo quy định…

- Giao Đài Truyền thanh huyện phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường đăng tin về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Khoái Châu.

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Khoái Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

Vậy UBND huyện Khoái Châu thông báo đến toàn bộ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết và thực hiện./.

 

Nguyễn Thắm

Phòng TNMT - UBND huyện