Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND huyện

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND huyện Khoái Châu nhiệm kỳ 2016-2021: sodo.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện