Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu

UBND huyện Khoái Châu công bố công khai các tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khoái Châu tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu.
1. Hồ sơ công bố, công khai gồm có:
- Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khoái Châu.
- Báo cáo Thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Khoái Châu.
- Bản vẽ ranh giới công trình.
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Khoái Châu.
2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân, tổ chức như sau:
- Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu tại trụ sở UBND và tổ chức thực hiện theo quy định.
- Giao Đài truyền thanh huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện.
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách nhiệm tổ chức, thực hiện./.
 
Tài liệu tham khảo: QĐ 3276.pdf

Nguyễn Thắm

Phòng TNMT