Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tư pháp cấp huyện, cấp xã

Căn cứ theo Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực  Quốc tịch; Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Tài liệu Danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn cấp huyện, cấp xã: tuphap.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng