Lĩnh vực Bảo trợ xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; trẻ em (19 thủ tục)

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; trẻ em

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội; An toàn, vệ sinh lao động; Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc Sở Lao động Thương binh & xã hội.

Căn cứ theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội; An toàn, vệ sinh lao động; Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tài liệu Danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn cấp huyện, cấp xã: Baotroxahoi.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng