Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân (14 thủ tục)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã.
Căn cứ theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

Tài liệu Danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn cấp huyện, cấp xã: thanhtra.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng