Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương.

Tài liệu đính kèm: 705_signed.pdf

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, Lệ phí (nếu có)

Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (đánh dấu x vào ô thích hợp)

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của  Bộ trưởng Bộ Công thương

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trả kết quả

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

UBND các huyện, thành phố

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

x

x

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Quyết định số 2454/QĐ-BTC ngày 10/7/2018

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

UBND các huyện, thành phố

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

x

x

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Quyết định số 2454/QĐ-BTC ngày 10/7/2018

3

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

UBND các huyện, thành phố

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

x

x

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Quyết định số 2454/QĐ-BTC ngày 10/7/2018

Nguyễn Thắm

Văn phòng