Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước: lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc cấp huyện, cấp xã

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thủ tục kiểm soát TTHC; Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã soạn thảo nội dung chi tiết, trong đó:

1. Thủ tục hành chính cấp huyện: Gồm có 31 TTHC thuộc 03 lĩnh vực

- Lĩnh vực đất đai có 27 thủ tục hành chính;

- Lĩnh vực Bảo vệ môi trường có 02 thủ tục hành chính;

- Lĩnh vực tài nguyên nước có 02 thủ tục hành chính.

2. Thủ tục hành chính cấp xã: Gồm có  06 TTHC thuộc 02 lĩnh vực

- Lĩnh vực đất đai có 01 thủ tục hành chính;

- Lĩnh vực môi trường có 05 thủ tục hành chính;

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: TTHC.Tainguyenvamoitruong.pdf

   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ

Nguyễn Thắm

Văn phòng