Thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2019

Thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2019 của huyện Khoái Châu

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND huyện Khoái Châu thông báo lịch tiếp công dân như sau:

Tài liệu đính kèm: 52.signed.pdf

 

Nguyễn Thắm

Văn phòng