Các doanh nghiệp sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn huyện

Các doanh nghiệp sản xuất gạch đất sét nung tiêu biểu trên địa bàn huyện...

Trên địa bàn huyện có 13 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung với tổng công suất theo Giấy chứng nhận đầu tư là 238 triệu viên/năm .

Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: Số cơ sở được tỉnh phê duyệt sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ tuynel là 13 cơ sở.

Thực tế triển khai:

Số cơ sở sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ tuynel là 3 cơ sở.

Số cơ sở sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ hoffman là 10 cơ sở.

2. Việc thực hiện quá trình chuyển đổi công nghệ theo quyết định của UBND tỉnh.

a. Việc thực hiện quá trình chuyển đổi sang công nghệ tuynel

Các cở sở đã và đang thực hiện chuyển đổi:

- Công ty TNHH Hoàng Khuyên – xã Đại Tập (đã chuyển đổi sang công nghệ tuynel)

- Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Kính – xã Đông Kết (đã xây dựng 01 lò theo công nghệ Tuynel, vẫn còn 01 lò theo công nghệ Hofman đang hoạt động )

- Công ty TNHH Bảy Hương – xã Liên Khê (đã xây dựng lò theo công nghệ Tuynel, vẫn đang sản xuất theo công nghệ Hofman)

- Công ty TNHH Hoàng Thanh – xã Đông Kết (xây dựng lò theo công nghệ Tuynel, vẫn còn lò theo công nghệ Hofman hiÖn đang dừng không hoạt động)

- Công ty TNHH Vinh Kiểm – xã Tân Châu (xây dựng lò theo công nghệ Tuynel, đã phá dỡ lò theo công nghệ Hofman)

Các cở sở chưa chuyển đổi:

- Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Khoái Châu – xã Tân Châu

- Công ty TNHH TM và DV Hà Minh Đức – xã Phùng Hưng

- Công ty TNHH Tuấn Quang – xã Việt Hòa

- Công ty TNHH Đại Nam (cơ sở 1) – xã Đông Kết

- Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu Sông Hồng – xã Đại Tập

b. Về vùng khai thác nguyên liệu

Hầu hết các cơ sở đều mua đất trên thị trường. Các cơ sở chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về tiền thuê đất, tiền thuế đất phi nông nghiệp.

Số cơ sở được tỉnh cấp giấy phép khai thác mỏ sét làm nguyên liệu: 01 cơ sở (Công ty TNHH ĐẠi Nam, diện tích 2,46ha, trữ lượng 63.017m3 chưa hoạt động)

Số cơ sở đang làm hồ sơ trình tỉnh phê duyệt: 12 cơ sở

Nguyễn Thắm

UB huyện