Mục tiêu chất lượng năm 2019

Mục tiêu chất lượng năm 2019 của UBND huyện Khoái Châu

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019, UBND huyện Khoái Châu đề ra mục tiêu chất lượng, cụ thể như sau:

1. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao văn hóa công vụ và thực hiện nghiêm phương châm hành động năm 2019 do Chính phủ quán triệt, đó là "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

2. 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và được cập nhật bằng phần mềm điện tử.

3. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được đăng trên cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa.

4. Điểm cải cách hành chính đạt điểm khá trở lên.

5. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt 25% trở lên.

6. 100% cán bộ công chức, viên chức UBND huyện thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành./.

Tài liệu đính kèm: muctieuchatluong 2019.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng