Công bố thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng

UBND tỉnh Hưng Yên Công bố thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng

UBND tỉnh Hưng Yên Công bố thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng

Trong đó:

- Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật: 01 thủ tục

- Lĩnh vực Quy hoạch - kiến trúc: 02 thủ tục

- Lĩnh vực Hoạt động xây dựng: 09 thủ tục

- Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng: 01 thủ tục

Tài liệu đính kèm: 1092.pdf

 

Nguyễn Thắm

UBND huyện