Tổng quát cơ quan hành chính huyện Khoái Châu

Huyện bao gồm thị trấn Khoái Châu và 24 xã, dân Số: 200.362 người với mật độ: 1.531 người/ km². Ủy ban nhân dân huyện hiện có 12 phòng chuyên môn; 76 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 04 đơn vị sự nghiệp khác; 02 Hội và  25 đơn vị cấp xã.
Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt mọi chủ tr­ương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đoàn kết thống nhất; cá nhân, tập thể luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đư­ợc giao.

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện