Thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2019-2020

Thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2019-2020

Ban An toàn Giao thông huyện Khoái Châu xây dựng kế hoạch tổ chức Phát động chương trình hành động với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng, Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết của Chính phủ đối với công tác đảm bảo trật tự an giao thông;
- Tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả của các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” đạt tiêu chuẩn của UBATGTQG kết hợp với việc tập trung xây dựng mô hình văn hóa giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến, cụm dân cư, đơn vị hành nghề trên tuyến đường thủy nội địa… lập lại trật tự, góp phần phòng ngừa tai nạn, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo TT ATGT đường thủy nội địa.
- Phát huy vai trò công tác phối hợp của các lực lượng chức năng và toàn dân trong công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về TTATGT đường thủy nội địa. Xây dựng hình ảnh người thực thi công vụ đúng mực, có văn hóa khi xử lý công việc và tiếp xúc với nhân dân.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và toàn dân phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát công tác xây dựng, duy trì hoạt động các mô hình tự quản trong công tác đảm bảo TTATGT, TTXH trên đường thủy nội địa. Trong đó, tập trung rà soát thanh loại các mô hình hoạt động không hiệu quả, tiếp tục phát huy nhân rộng các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” đạt tiêu chuẩn, hiệu quả cao.
2. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp các ngành, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng đối với an toàn sông nước.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy và cách xử lý các tình huống đột xuất.
- Duy trì và đẩy mạnh công tác phổ cập bơi cho học sinh các trường, tập huấn cách xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường thuỷ; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ và phòng, chống tai nạn chết đuối ở trẻ em.
3. Mở đợt tuyên truyền, vận động khi tham gia giao thông đường thuỷ sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh. Tiếp tục phát huy hiệu quả cuộc vận động “Người đi đò mặc áo phao” trong hoạt động giao thông đường thuỷ. Kết hợp lồng ghép thực hiện với các phong trào khác do cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức nưh: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Chương trình “Phòng, chống tai nạn đối nước trẻ em”… nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội trên đường thủy.
4. Tổ chức ký cam kết với các chủ, bến, chủ phương tiện, nhà trường và học sinh thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy với phòng chống đuối nước.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công an huyện chủ trì cùng các ngành liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn của các phương tiện cơ giới chuyên chở trẻ em; xe đưa đón học sinh; phương tiện thủy nội địa thiếu trang bị áo phao, dụng cụ nổi cá nhân và các phương tiện cứu nạn khi trẻ em đi đò, thuyền trên địa bàn quản lý.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì cùng các ngành liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, bổ sung các rào chắn, biển báo, biển cấm tại các vị trí có nguy cơ đuối nước đối với trẻ em, nhất là các khu vực có công trình đang thi công, khu vực ao hồ, cầu đường bộ, cống thủy lợi...
3. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch:
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể, các nhà trường thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy bơi cho trẻ em, học sinh trên địa bàn.
- Tiếp nhận tài liệu do Ban Chỉ đạo phát hành để tổ chức tuyên truyền về văn hóa giao thông đường thủy, tuyên truyền trực quan hoặc tổ chức các cuộc thi, hội thi chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn phòng chống đuối nước cho trẻ em.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương có liên quan để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và xây dựng môi trường giao thông thủy an toàn cho học sinh sinh sống, học tập trên, ven các sông suối, ao, hồ; tham gia giao thông bằng phương tiện thủy.
5. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở xã, thị trấn;
Đề nghị Huyện Đoàn Khoái Châu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, Chương trình “Phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em”./.

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện