Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu

Quyết định thu hồi đất

Ngày 13 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Khoái Châu quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu theo quyết định số 2463/QĐ-UBND và 2464/QĐ-UBND (file đính kèm).
Tài liệu đính kèm: 2463.pdf ;   2464.pdf

Hoàng Nam

Văn phòng UBND huyện