Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Thị trấn Khoái Châu và Xã Đông Tảo

Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại Thị trấn Khoái Châu và Xã Đông Tảo.

Chi tiết theo thông báo đính kèm: 2353.signed.pdf2354.pdf

 

Phòng TC&KH huyện