Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Căn cứ Công văn số 2400/HĐPH ngày 12/7/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 28/7/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Sở Tư pháp đã nghiên cứu, biên soạn bộ Đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thi đua, khen thưởng.
Chi tiết theo file đính kèm: 
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua khen thưởng.docx
Đề cương giới thiệu luật cảnh sát cơ động.docx
Đề cương giới thiệu Luật Điện ảnh.docx
Đề cương giới thiệu Luật Kinh doanh bảo hiểm.docx
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.docx

Hoàng Nam