Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

13. Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

Đăng ngày 20 - 09 - 2016
100%

Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 

 Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh.

NỘI DUNG

* Trình tự thực hiện:

- Kiểm tra phiếu đăng ký đăng tải thông tin về đấu thầu

- Kiểm tra tính phù hợp của nội dung thông tin đăng tải so với quy định của Luật đấu thầu và Nghị định 63/CP, các thông tin đã đăng tải trước đó (nếu cần thiết)

* Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đăng ký thông tin về đấu thầu

- Đối với trường hợp tự đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bên mời thầu

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(đính kèm): PHỤ LỤC II (13).doc.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Đáp ứng các quy định về công khai thông tin trong đấu thầu theo quy định tại Luật đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Tin mới nhất

7. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua...(20/09/2016 2:00 CH)

7. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua...(20/09/2016 2:00 CH)

21. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu(20/09/2016 2:00 CH)

20. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu(20/09/2016 2:00 CH)

19. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn(20/09/2016 2:00 CH)

18. Mở thầu(20/09/2016 1:59 CH)

17. Làm rõ hồ sơ dự thầu(20/09/2016 1:59 CH)

°
132 người đang online