Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

16. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Đăng ngày 20 - 09 - 2016
100%

Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 

Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 01/8/2015.

NỘI DUNG

* Trình tự thực hiện:

- Bên mời thầu gửi văn bản sửa đổi kèm theo nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm đóng thầu;

- Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

* Cách thức thực hiện:

- Thông qua hệ thống bưu chính, viễn thông;

- Trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư, bên mời thầu.

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Đối với sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành:

Đấu thầu trong nước: tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm đóng thầu;

Đấu thầu quốc tế: tối thiểu là 15 ngày trước thời điểm đóng thầu.

- Đối với sửa đổi hồ sơ yêu cầu sau khi phát hành:

Tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Cơ quan thực hiện:

Bên mời thầu;

Chủ đầu tư.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bên mời thầu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu.

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(đính kèm): Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đáp ứng yêu cầu về thời hạn giải quyết;

- Thông báo cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu.

Tin mới nhất

7. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua...(20/09/2016 2:00 CH)

7. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua...(20/09/2016 2:00 CH)

21. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu(20/09/2016 2:00 CH)

20. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu(20/09/2016 2:00 CH)

19. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn(20/09/2016 2:00 CH)

18. Mở thầu(20/09/2016 1:59 CH)

17. Làm rõ hồ sơ dự thầu(20/09/2016 1:59 CH)

°
117 người đang online