Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu cấp xã

Đăng ngày 21 - 09 - 2016
100%

Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 

1. Nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

2. Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

3. Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng

4. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

5. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

6. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

7. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

8. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

9. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá

10. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

11. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

12. Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn

13. Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

14. Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC

15. Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC

16. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

17. Làm rõ hồ sơ dự thầu

18. Mở thầu

19. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

20. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

21. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Tin mới nhất

°
195 người đang online