Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

7. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

Đăng ngày 03 - 10 - 2016
100%

 

Căn cứ pháp lý:

-  Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007;

-  Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

- Quyết định 17/2009/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

Cách thức thực hiện: tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

Thời hạn giải quyết: không được quá 03 ngày làm việc.

Phí, Lệ phí: 10.000 đồng/bản

Số lượng hồ sơ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục

Kết quả thực hiện: Chữ ký của người dịch trong bản dịch được chứng thực

Tin mới nhất

6. Chứng thực bản sao từ bản chính (văn bản song ngữ)(03/10/2016 2:01 CH)

5. Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng nước ngoài)(03/10/2016 2:00 CH)

4. Chứng thực bản sao từ bản chính (bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài)(03/10/2016 2:00 CH)

3. Chứng thực điểm chỉ(03/10/2016 2:00 CH)

2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản nước ngoài(03/10/2016 2:00 CH)

1. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng Việt(03/10/2016 2:00 CH)

°
200 người đang online