Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 13 - 01 - 2021
100%

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN
STT
Tên thủ tục hành chính
Thời hạn
giải quyết
Địa điểm
thực hiện
Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
(Điền dấu “x” vào ô thích hợp)
Phí, lệ phí
Căn cứ pháp lý
Được tiếp nhận hồ sơ
Được trả kết quả
I. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
1
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Liên đoàn Lao động cấp huyện
 
 
Không
Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014.
2
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp huyện
 
 
Không
Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011.
3
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 
 
Chưa quy định
Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011.
4
Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 
 
 
Chưa quy định
Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013
 
5
Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
 
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện
 
 
Chưa quy định
Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013
 
6
Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
 
 
Không
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018.
 
7
Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
 
 
Không
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018.
 
8
Đăng ký tổ chức lễ hội
20 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
x
x
Không
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018.
 
9
Thông báo tổ chức lễ hội
15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
x
x
Không
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018.
 
II. Lĩnh vực Thư viện
1
Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cho cộng đồng
15 ngày kể từ ngành nhận hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
x
x
Không
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020.
2
Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
15 ngày kể từ ngành nhận hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
x
x
Không
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020.
3
Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
15 ngày kể từ ngành nhận hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
x
x
Không
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020.
III. Lĩnh vực Gia đình
1
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
 
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
x
x
Không
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 .
- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014.
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
x
x
Không
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 .
- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014.
3
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
x
x
Không
- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 .
- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014.
4
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
 
Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
x
x
Không
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 .
- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014.
5
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp huyện
x
x
Không
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 .
- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014.
6
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
x
x
Không
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 .
- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014.
 
C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ
STT
Tên thủ tục hành chính
Thời hạn
giải quyết
Địa điểm
thực hiện
Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
(Điền dấu “x” vào ô thích hợp)
Phí, lệ phí
Căn cứ pháp lý
Được tiếp nhận hồ sơ
Được trả kết quả
I. Lĩnh vực Văn hóa
1. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
1
Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
 
 
Không quy định
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018.
 
2
Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
 
 
Không
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018.
 
3
Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
 
Không
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018.
2. Lĩnh vực Thư viện
1
Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
x
x
Không
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020.
2
Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
 
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
x
x
Không
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020.
3
Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
x
x
Không
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020.
II. Lĩnh vực Thể dục, thể thao
 
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
 
 
Không
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007.
- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc...(19/02/2024 7:35 SA)

  Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể...(19/02/2024 7:32 SA)

  Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung...(23/01/2024 8:03 SA)

  KHAI MẠC LỄ HỘI ĐỀN AN LẠC - KỶ NIỆM 865 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỨC THÁNH ĐỖ ANH VŨ THƯỢNG THƯ THÁI ÚY...(03/11/2023 3:16 CH)

  Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn...(29/04/2022 5:18 CH)

  Hội chữ thập đỏ huyện Khoái Châu chung tay xoa dịu “Nỗi đau da cam”(04/08/2021 11:03 SA)

  °
  113 người đang online