Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu

Đăng ngày 28 - 06 - 2021
100%

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu

 

Căn cứ Điều 48 Luật Đt đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định s43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều ca Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sa đi, b sung một s Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đi, b sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đt đai;
Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v Quy định chi tiết việc lập, điu chnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt;
Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu.
UBND huyện Khoái Châu thông báo công b công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu với các nội dung sau:
 1. Địa điểm công khai: Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu, địa chỉ: s 62 đường Nguyền Khoái, Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Khoái Châu (http://khoaichau.hungyen.gov.vn/) và trụ sở UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.
 2. Hồ sơ công bố công khai gồm có:
 • Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cúa huyện Khoái Châu.
 • Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu.
 • Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu.
2. Giao nhiệm vụ cho các t chức, đơn vị, cá nhân:
Các đơn vị, t chức, cá nhân có liên quan căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
(Gửi kèm theo Thông báo này Quyết định s 1397/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu).
Vậy UBND huyện Khoái Châu thông báo đến toàn th nhân dân trên địa bàn huyện và các cơ quan, t chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.
Tài liệu đính kèm: 149_TB_UBND_28_06_2021.pdf;
                            1397 qd_001.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại xã An...(21/04/2022 9:06 SA)

  Kế hoạch phát triển KTXH huyện Khoái Châu giai đoạn 2021-2025(30/08/2021 6:10 CH)

  Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khoái Châu(28/06/2021 6:24 CH)

  Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 (15/12/2020 3:09 CH)

  Thôn Vân Cầu, xã Hồng Tiến đón nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2019 và khánh thành Nhà văn hóa(06/12/2020 3:48 CH)

  Tổng hợp các công trình xây dựng vốn đầu tư từ Nguồn NSNN năm 2020(30/11/2020 4:18 CH)

  Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khoái Châu đến năm 2040(10/10/2020 5:05 CH)