Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Khoái Châu

Đăng ngày 01 - 08 - 2020
100%

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số  343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu về việc tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019;
UBND huyện ban hành Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Khoái Châu (theo các biểu kèm theo).
Tài liệu đính kèm: cong khai QT toan 2019.pdf
Lãnh đạo ký văn bản: Đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Khoái Châu(09/08/2023 7:56 SA)

  Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025...(29/07/2022 1:47 CH)

  Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Khoái Châu(31/12/2021 2:50 CH)

  Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu(18/08/2021 3:15 CH)

  Tuyên truyền Thông tư 10/2020/TT-BTC về việc quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn...(11/04/2020 2:21 CH)

  Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu (31/12/2019 3:07 CH)

  Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Khoái Châu(18/09/2019 10:15 SA)

  °
  100 người đang online