Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Đông Tảo về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện pháp luật về xây dựng (thời kỳ 2021-2022)

Đăng ngày 30 - 01 - 2024
100%

Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Đông Tảo về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện pháp luật về xây dựng (thời kỳ 2021-2022)

 

Ngày 26/12/2023, Chánh Thanh tra huyện đã ký ban hành kết luận số 17/KL-TTH về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Đông Tảo về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện pháp luật về xây dựng (thời kỳ 2021-2022).
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận nội dung thanh tra, Chánh Thanh tra huyện kiến nghị các biện pháp xử lý như sau:
          1. Đối với UBND xã, Chủ tịch UBND xã Đông Tảo:
- Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân liên quan về những tồn tại, thiếu sót như đã nêu ở trên; khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót như đã nêu ở phần kết luận; không để xảy ra tương tự khi thực hiện dự án công trình tiếp theo.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công đối với công trình đang thi công đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng, tiến độ, thời gian theo hợp đồng đã ký kết; tổ chức nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo đúng quy định.
- Kịp thời bố trí nguồn vốn để thanh toán cho các nhà thầu theo khối lượng nghiệm thu, quyết toán và theo hợp đồng đã ký kết; thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
- Kịp thời hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật.
- Công khai kết luận thanh tra tại cơ quan đơn vị theo quy định. Báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra gửi về Thanh tra huyện trước ngày 26/01/2024.
2. Đối với các đơn vị thi công:
- Nghiêm túc rút kinh nghiệm vì để xảy ra tồn tại, thiếu sót như đã nêu ở phần kết luận.
- Triển khai thực hiện thi công công trình hiện còn đang thi công dở dang đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, khối lượng, chất lượng theo hồ sơ thiết kế và nội dung hợp đồng đã được ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình và các cam kết trong hợp đồng thi công xây dựng.
- Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ quyết toán để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quyết toán đối với công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo quy định.
- Kịp thời khắc phục bảo trì, sửa chữa những hạng mục công trình hư hỏng trong thời gian bảo hành.
3. Đối với đơn vị tư vấn giám sát thi công:
Nghiêm túc rút kinh nghiệm vì để xảy ra tồn tại, thiếu sót như đã nêu ở phần kết luận.Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư về việc thực hiện giám sát đối với công trình; cần phải thường xuyên, liên tục giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công xây dựng công trình; nghiêm túc thực hiện việc nghiệm thu các thiết bị, vật tư, các cấu kiện của công trình. Khi nghiệm thu khối lượng phải thực hiện đối chiếu với khối lượng mời thầu, trúng thầu, phải đo đếm khối lượng thực tế thi công để tránh sai sót đã xảy ra như nêu ở trên.
4. Xử lý về kinh tế:
4.1. Quyết định thu hồi giá trị nghiệm do nghiệm thu chưa chính xác dẫn đến giá trị nghiệm thu cao hơn thực tế thực hiện, với giá trị là 18.411.418 đồng (Mười tám triệu, bốn trăm mười một nghìn, bốn trăm mười tám đồng).
4.2. Đề nghị Chủ đầu tư (UBND xã Đông Tảo), các cơ quan tham gia thẩm tra, phê duyệt quyết toán xem xét loại khỏi giá trị công trình khi lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán các công trình, số tiền là 216.127.650 đồng (Hai trăm mười sáu triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm năm mươi đồng).
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tuyên truyền về Luật căn cước (22/05/2024 10:06 SA)

  Tuyên truyền Luật Căn cước(04/05/2024 5:41 CH)

  Tiếp tục thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở(11/04/2024 5:07 CH)

  Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu(09/04/2024 3:56 CH)

  GIỚI THIỆU LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTG NGÀY 09/7/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(14/03/2024 2:24 CH)

  Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu(04/03/2024 2:18 CH)

  Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Thuần Hưng về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện...(30/01/2024 3:55 CH)

  °
  89 người đang online