Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Đăng ngày 21 - 05 - 2020
100%

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG,

CHỨNG CHỈ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 1215/-UBND ngày 22/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

 
   
TT
Số hồ sơ TTHC
Tên TTHC
Tên VBQPPL quy định
nội dung sửa đổi, bổ sung
Cơ quan
thực hiện
Ghi chú
I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN
1
 
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo
TTHC có số thứ tự 1, thuộc lĩnh vực III, mục E2 phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
2
 
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
TTHC có số thứ tự 1, thuộc lĩnh vực II, mục E3 phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
 
 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC
SỬA ĐỔI,  BỔ SUNG LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(TTHC được công bố theo Quyết định số 1215/-UBND ngày 21/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)
 
 
 
1. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Trình tự thực hiện
 - Người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc phải cấp bản sao cho người có yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
- Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm b khoản này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.
- Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ căn cứ sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.
 
Cách thức thực hiện
Gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích
 
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ
Số lượng
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (bản sao có chứng thực hoặc bản chính)
Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ hoặc là Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người đó đã chết thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định và 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao.
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, trong đó cung cấp các thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp
Bản chính: 1
Bản sao: 0
 
Số bộ hồ sơ
01
 
Phí
Không
 
 
Lệ phí
Theo quy định
 
 
Mức giá
Không
 
 
Thời hạn giải quyết
01 ngày làm việc
 
 
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức
 
 
Cơ quan thực hiện
Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo
 
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 
 
 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Qua bưu điện hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công
 
 
Cơ quan được ủy quyền
Không có thông tin
 
 
Cơ quan phối hợp
Không có thông tin
 
 
Kết quả thực hiện
Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
 
 
Căn cứ pháp lý của TTHC
Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
 
 
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
 
 
Đánh giá tác động TTHC
Không có thông tin
 
 
 
 
2. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Trình tự thực hiện
 Người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trong văn bằng, chứng chỉ. Quyết định chỉnh sửa phải được lưu trong hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ.
Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ghi đầy đủ thông tin về văn bằng, chứng chỉ, các nội dung được chỉnh sửa của văn bằng, chứng chỉ vào phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.
 
Cách thức thực hiện
Gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích
 
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ
Số lượng
Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa
Bản chính: 0
Bản sao: 1
Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn
Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ
Bản chính: 0
Bản sao: 1
Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp với đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ nêu trên là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính
Bản chính: 0
Bản sao: 0
Trường hợp tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ nêu trên là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu; người tiếp nhận hồ sơ phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính
Bản chính: 0
Bản sao: 0
 
Số bộ hồ sơ
01
 
Phí
Không
 
 
Lệ phí
 
 
 
Mức giá
 
 
 
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
 
 
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức
 
 
Cơ quan thực hiện
Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo
 
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 
 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Qua bưu điện hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công
 
 
Cơ quan được ủy quyền
Không có thông tin
 
 
Cơ quan phối hợp
Không có thông tin
 
 
Kết quả thực hiện
Quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.
 
 
Căn cứ pháp lý của TTHC
Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
 
 
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
 
 
Đánh giá tác động TTHC
Không có thông tin
 
 

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đồng chí Bùi Thế Cử, UVBTV tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT tỉnh dự khai giảng năm học 2023– 2024 tại...(05/09/2023 3:18 CH)

  Trường THPT Nguyễn Siêu khai giảng năm học mới 2023 – 2024(05/09/2023 1:26 CH)

  Ngày 29/9, Phòng GD&ĐT Khoái Châu và Hocmai.vn tổ chức Hội nghị Nâng cao hiệu quả thực hiện...(07/10/2022 7:59 SA)

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo(14/12/2020 5:39 CH)

  Hưởng ứng cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ”(20/04/2020 5:46 CH)

  °
  104 người đang online