Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Tài chính

Đăng ngày 25 - 12 - 2020
100%

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Tài chính

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 315/QĐ-BTC ngày 13/02/2015; số 336/QĐ-BTC ngày 26/02/2016; số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016; số 2069/QĐ-BTC ngày 20/9/2016; số 2070/QĐ-BTC ngày 27/9/2016; số 2731/QĐ-BTC ngày 29/12/2017; số 103/QĐ-BTC ngày 24/01/2018; số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018; số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019; số 849/QĐ-BTC ngày 21/5/2019; số 2623/QĐ-BTC ngày 10/12/2019; số 29/QĐ-BTC ngày 07/01/2020;
Tài liệu đính kèm:     Nội dung TTHC chuẩn hóa của Sở TC.docx
 
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÙNG CHUNG CHO CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN
I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (05 TTHC)
1
 
 
 
 
 
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
2
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Không quá 30 ngày mỗi bước
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
3
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
4
Mua quyển hóa đơn
Không quá 05 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
5
Mua hóa đơn lẻ
Không quá 05 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÙNG CHUNG CHO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ
I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (13 TTHC)
1
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
2
 
 
 
 
 
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
3
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
4
Quyết định điều chuyển tài sản công
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
5
Quyết định bán tài sản công
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
7
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
8
Quyết định thanh lý tài sản công
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
9
 
 
 
 
Quyết định tiêu hủy tài sản công
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
10
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
11
 
 
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
- Bước 2: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án.
- Bước 3: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định.
 
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
12
 
 
 
 
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
Không quá 30 ngày mỗi bước
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
13
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án
Không quá 30 ngày mỗi bước
- Cấp tỉnh tiếp nhận tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.
- Cấp huyện tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Cấp xã tiếp nhận tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
x
x
Không
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND.
Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Kế hoạch và...(17/09/2019 11:05 SA)

  Thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu cấp xã(21/09/2016 2:00 CH)

  7. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua...(20/09/2016 2:00 CH)

  7. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua...(20/09/2016 2:00 CH)

  21. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu(20/09/2016 2:00 CH)

  20. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu(20/09/2016 2:00 CH)

  19. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn(20/09/2016 2:00 CH)

  °
  122 người đang online