Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Quyết định về việc khen thưởng công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Đăng ngày 19 - 07 - 2022
100%

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/1017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính
phủ hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hưng Yên;
Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD-SNV ngày 31/7/2020 của Sở Nội vụ về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 512/SNV-TĐKT ngày 13/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh về việc tổng kết, khen thưởng ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2021-2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 76/TTr-NV ngày 21/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến kèm theo tiền thưởng 69.450.000₫ ( Sáu mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) cho 56 tập thể và 05 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở kèm theo tiền thưởng 117.710.000đ (Một trăm mười bảy triệu bảy trăm mười nghìn đồng) cho 79 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.
Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 49.950.000₫ (Bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) cho 111 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.
(Có danh sách và mức thưởng kèm theo)
Điều 2.Số tiền thưởng trên được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Giáo dục&Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước Khoái Châu; Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.
Danh sách khen thưởng: 4723_QĐ_UBND_12_07_2022.pdf
 
Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị(03/10/2016 2:01 CH)

    °
    150 người đang online